”Vestkustens Petroleum-Aktiebolag hade till i går inbjudit sina kunder bland minuthandlarne i Göteborg till den sedan bolagets bildande sedvanliga sommarutflykten. Ett sjuttiotal köp­män, däribland äfven en kund från Kongelf, infunno sig på bestämdt klockslag å den för utfärden förhyrda ångaren “Ärlan”. Färden ställdes denna gång till den at bolaget nyförvärfvade egendomen Käringberget, där bolagets direktör, hr Lybeck, förevisade de storartade etablissementen. Genom inköpet af de tre cisternerna med tillhörande byggnader vid Käringberget är bolaget nu det största i sitt slag i norden. Käringbergets upplag kommer dock tillsvidare att af bola­get användas endast såsom reservstation, tills nya kommunikationer kunna nedbringa de nu allt för höga frakterna till staden.

Sedan man erhållit god kännedom om Käringbergets resurser, fortsattes färden till Stjernvik, där deltagarne voro i tillfälle taga sig ett uppfriskande salt bad i den i år nybyggda och beqväma bassinen. Aftonen tillbraktes i den mest angenäma stämning. Vid den af fru Öster på ett i allo utmärkt sätt arrangerade sexan och vid därpå föl­jande “nachspiel föreslogos flera skålar för bolaget och dess kunder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Sveriges handel och industri i ord och bild. Göteborg. Afdelning III (Gbg 1903) Vestkustens Petroleum Aktiebolag sid 3-16, och visar Vestkustens Petroleum-Aktiebolags anläggningar vid Käringberget.