”Angående sammanstötnin­gen i går middag mellan de skenande bryggarehästarne och spårvagnen å Sprängkullsgatan afgafs i dag på e. m. förhörsrapport till poliskammaren.

Arbetsförmannen Karl Robert Landberg har uppgifvit att han vid 11-tiden körde från Slottsskogen där han aflemnat öl, fram öfver Skanstorget, hvarvid en okänd minderårig gosse fått åka med honom. Vid huset nr 8 Skanstorget hoppade L. af åkdonet för att lägga ett bref i där varande breflåda, hvarvid han öfverlemnade tömmarna åt gossen. Han antager att hästarne i samma ögonblick blifvit skrämda af något förbiblåsande papper, ty de föllo omedelbart därpå i sken, hvarvid gossen kastade sig af vagnen och tog till fötter. L. sprang så fort han för­mådde efter hästarne, som satte af nedåt Sprängkullsgatan.

Spårvagnskusken Forström har upplyst, att han sett två stora grå hästar utan körsven komma i vildt sken emot spårvagnen, som han genast stoppat, hvarefter han fört sin häst åt högra sidan ur spåret samt ropat åt konduktör Stenberg och å vagnen varande åtta passagerare att genast kasta sig af.

Han sjelf hoppade i sista ögonblicket af hvarvid han mot den skenande venstra hä­stens seldon erhöll ett starkt blödande sår å venstra handen, som å Sahlgrenska sjukhu­set sedan förbands. Alla passagerane och konduktören hade hunnit lemna vagnen, då den häftiga sammanstötningen egde rum. Vid densamma störtade spårvagnshästen om­kull dock utan att få några nämnvärda ska­dor. Den venstra skenande hästen hoppade öfver den öppna spårvagnens främre platt­form och ned öfver de tre främsta bänkarne, som krossades i spillror af hästens tyngd, hvarjemte äfven sidostolparne afbrötos och vagnstaket sänkte sig. Hästen blef liggande bland spillrorna å vagnens botten samt ska­dades svårt å venstra benet och länden. Skinnet afslets från knäet ända ned till bas­leden.

Dessa hästar skenade i början af innevarande år från spårvägsliniens ändpunkt å Getebergsängen ända fram till Stora teatern, hvarvid dock ingen olycka inträffade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar västra sidan av Haga Kyrkoplan och till höger Sprängkullsgatan med Münchenbryggeriet på nr 19.. Omkring 1901-10.