Förra veckan berättades det här om den nya gångtunneln på Drottningtorget, idag kommer en uppföljande artikel från september 1961 då det rapporterades att tunnelbyggarna stött på stadens gamla vallgrav.

”Under tunnelbyggnadsarbetena på Drottningtorget har påträffats en vallgrav, dvs resterna av den för länge sedan igenfyllda del som sträckte sig över nuvarande Drottningtorget och SJ utmed Hultmans holme. Chefen för Göteborgs museum Fil. dr Stig Roth bekräftar att fyndet var väntat.

– Det rör sig om en ravelin, dvs en framskjuten triangelformad försvarsställning. Denna ravelin låg på den plats där posthuset nu reser sig. Ravelinens namn var Prins Fredrik. Vi har för övrigt fortfarande en ravelin kvar i staden, nämligen Prins Ulrik, som ligger mellan Vasa- och Basarbron.

Intendent Widéen besåg i dag tunnelarbetena. Något väsentligt arbete för museet kunde han dock inte utföra ännu då tunnelbyggnationen icke hunnit så långt att d för museet intressanta befästningsarbetena blottats.

Tunneln, som planerats sträcka sig från hotell Eggers sydöstra hörn till Centralstationens ingång, kommer givetvis i avsevärd grad att påverkas av befästningens solida murar. Redan nu har stora stenbumlingar kommit i dagen. Huruvida den gamla vallgraven kommer att fördyra tunnelbygget eller om gatukontoret räknat med dessa svårigheter i sin kostnadsplanering är inte känt.

Den påträffade stensamlingen härrör sig förmodligen från en skoning tillhörande den vall, som sträckte sig förbi Drottningtorget som skydd för staden. Själva ravelinen kommer inte att beröras av tunnelarbetet.” (Ur: GT 5 september 1961)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GT 5 september 1961: Intendent Harald Widéen undersöker grovleken på de påträffade murarbetena.