”Vid Känsö har nu uppgjorts kontrakt med entreprenör för mathållning, om dy­lik behöfves, och anställas karantänsvakter, sjukhuspersonal etc. för den hän­delse sådana skulle erfordras. Man är sålunda fullt beredd, om något skepp från pestsmittad ort skulle anlända till karantänen.

Känsö karantän är i sin första början upprättad mot pesten. Det var på den tid, då den gamla rökningsmetoden an­vändes. Då rökades skeppslasterna i de stora magasinen som finnas på Känsö, och farhogan för pesten var så stor, att till och med skeppshandlingarna mottogos medels en lång tång.

Numera rökes ingenting.

Den gamla metoden är öfvergifven, det är nyare sätt och tillvägagåenden.

Känsö, som äfven är skyldigt att mot­taga till ryska östersjöhamnar destine­rade fartyg för undergående af karantän, är nu väl rustadt. Där finnes bakterio­logiskt laboratorium, desinfectionsugn, karantänsapotek under kontroll af förste provinsialläkaren i länet, obduktionshus, likhus samt sjukhus och konvalescentsjukhus, som kunna tillsammans rymma ett eller annat hundratal personer.

Karantänspersonalen utgöres af: karantänsläkare, som är chef för de sanitära åtgärderna på Känsö; karantäns- mästare, (chef för det ekonomiska inom karantänen) — hvilka båda tjenster till sättas af k. m:t —; karantänssekreterare, som alltid är en tjensteman vid länssty­relsen i Göteborg, under hvilken myndig­het karantänen närmast sorterar; sjukhustillsyningeman, hvilkens tjenst tillhör extra personalen ooh omfattar dels kon­troll vid mathållningen, dels handhafvande af persedelförråd vid sjukhuset, hvilka göromål, då denna tjenst är be­satt, enligt reglementet utgå från karantänmästarens göromål.

Till extra personalen höra sjukhusdrängar, sjuksköterskor och karantäns- vakter, hvilka sistnämnda beordras om­bord på fartyg, som ligga i karantän, för att tillse att ingen förbindelse med land får ega rum.

Vid Känsö finnas äfven fyra fast anställde karantänsdrängar.

Karantänen förer utom sin gula flagg äfven svenska örlogsflaggan på sina båtar och på chefshuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Noterat på kortet: ”Känsö.”, ”Kommendantbostället och parloiren. Huset vitt på framsidan, rött på baksidan.”