”Vid flottans stridsöfningar i norra skärgården natten till i dag rå­kade genom antändning af kastade ra­keter eld att utbryta i ljung och torfjord å lilla Varholmen. Kringboende folk hade största möda att begränsa el­den till en ringa omkrets, hvilket nog icke lyckats så vida icke ett starkt regn kommit till hjelp. Nyplanterad barrskog |och flere boningshus kunds lätt hafra blifvit förstörda, om icke släckningen lyckats. Elden började kl. 3/4 10 och kunde ej anses fullt släckt förr än vid half 3-tiden i dag.

Flottans manskap, som för uppgörande af signaleldar befann sig på holmen, vägrade att vara behjelpligt vid släckningen af elden i ljungen och lemnade ön åt sitt öde, hvadan folk fick hopsamlas från det närbelägna Hisingslandet.

Det vore verkligen önskligt att mera försiktighet iakttoges vid dylika flottöfningar i skärgården, så att de bemö­danden, som på åtskilliga ställen göras för att förvandla de gråa klipporna till skogsprydda platser, sedan de i forna tider af danska flottan blifvit brända, nu icke måtte omintetgöras genom el­dens härjning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vega” s systerfartyg ”CApella” lossar sälspäck vid trankokeriet på Bockholmen omkring 1900- St Varholmen i bakgrunden.