”Stadsrevisorerna yttra i sin vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde föredragna berättelse angående fattigvår­den bl. a.:

“Styrelsens protokoll hafva af oss genomgåtts, utan att de hafva föranledt oss afgifva någon anmärkning; men däremot har synts oss beaktansvärd en uti protokollen intagen skrifvelse från anstaltens läkare, d:r

Åberg, som med åtskilliga uppgifter styrker att de å anstalten intagna sjuka måste kräfva ökade läkarekrafter. D:r Åbergs förslag om anställande af en yngre läkare vid sidan af honom har af styrelsen afstvrkts på — såsom det förefaller oss — sådana ekonomiska skäl hvilka i en fråga af denna vikt — efter hvad vi tro — icke bort vara de afgörande eller ens så särdeles tungt vägande.

Vidare kunna vi — med anledning af under år 1898 timade händelser inom sinnessjukafdelningen — icke underlåta att på­peka önskvärdheten af lämpligare sjukvårdare än dem som nu icke sällan rekryterad från arbetshjonens krets, äfven om kostna­derna härigenom ej så obetydligt ökas.

Hr G. E. Falck upplyste med anled­ning häraf att fattigvårdsstyrelsen hade handlat i enlighet med en för ändamålet tillsatt komité8 tillstyrkan. Förändrin­garna som föreslagits inom sinnessjukafdelningen hade styrelsen icke kunnat bi­falla på grund af ekonomiska skäl. Hade revisorerna inkommit i tid till styrelsen med sina anmärkningar skulle de ej efter styrelsens förklaring, blifvit synliga i stadsfullmäktiges handlingar. Han fram­höll att det alldeles ej herrskade någon misstämning mellan läkaren och styrel­sen, som möjligen skulle kunna antagas på grund af att styrelsen ej ansett sig kunna bifalla alla de af läkaren framstälda för­slagen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blick från Kapellplatsen mot Gibraltar (Vasa sjukhus).