”K. m:t har fastställt stadsfullmäktiges i Göteborg beslut angående sådan ändring af gällan­de stadsplan för Göteborg, att Stora Bad­husgatan mellan Surbrunnsgatan och Rosenlundsgatan uteslötes ur planen och i dess ställe upptoges en 12 meter bred gata från Surbrunnsgatans korsningsplan med Stora Badhusgatan fram till Kungs­gatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Surbrunnsområdet (i hörnet av nuvarande Surbrunns- och Kungsgatorna;innanför fanns det äldsta Lindgrenska huset och antagligen den forna Surbrunnen).