”Den nämnd af sakkunnige som haft i uppdrag att undersöka de förhållanden som stå i samband med en sedan någon tid iakttagen lutning å Domkyrkotornet, har nyligen afgifvit sitt betänkande. Af detsamma framgår att faran för ras ingalunda är utesluten.

I trakten invid västra tornmurarna är rustbädden alldeles förmultnad, så att murarna delvis sjunkit ned på på hufvudena, och de blottade pålarna äro till 40 à 50 cm. djup uppruttnade. I öfre delen af pålhufvudet voro de vid undersökningen så möra, att ett järnspett där med lätthet stacks igenom dem.

Kyrkan är nu afstängd i och för ytterligare undersökning af grunden. Och fråga är om den någonsin mer kommer att öppna sina portar för gudstjänst. En så genomgående restaurering, som skulle erfordras för att sätta det i arkitektoniskt afseende föga tilltalande tämplet i ett skick, värdigt dess ändamål och de traditioner som äro förknippade med konstintresse i Göteborg, torde måhända icke komma att ställa sig fördelaktigare än en nybyggnad i samband med utbyte af den
ytterst värdefulla kyrkoplanen mot en lika välbelägen, men mindre dyrbar tomt. Man nämner redan Sahlgrenska sjukhusets förra plats, äfvensom tomterna å Lilla Otterhällan. I Göteborg är denna kyrkofråga af utomordentligt stort intresse.” (Ur: Hvar 8 dag 1902 nr 46)

Efter fotografier speciellt tagna för HVAR 8 DAG af Hoffotografen ARON JONASON, Göteborg.

Referens

Hvar 8 dag, D. F. Bonniers boktryckeri A.-B., Göteborg, 1902.