1800-talets Göteborg

Meddelande från Göteborgs helsovårdsnämnd

”År 1897 gjordes åtskilliga undersökningar af hårdt rågbröd, i följd hvaraf allmänheten upp­manades att köpa brödet efter vikt i stäl­let för kakvis, då man eljes icke kunde veta huru mycket man erhöll för sina pengar.

I stället för att köpa bröd efter vikt använda nu många den metoden att köpa mjöl och låta någon baka bröd därutaf. Denna metod är visserligen god, men det är då också skäl att kontrollera vikten af det bröd man erhåller af en viss qvantitet mjöl. Att en sådan kontroll kan vara behöflig framgår af följande fall, då 100 kilo rågmjöl förarbetades till torrt rågbröd. En gång erhölls i utbyte 82,4 kilo rågbröd, en annan gång 88,3 kilo, men en tredje gång endast 53,4 kilo.

Af 100 kilo mjöl kan man icke be­räkna att få 100 kilo bröd, ty en del går alltid förloradt vid bakningen, särskildt vid jäsningsprocessen. Men så mycket som 46,6 kilo, som det sista fal­let här ofvan utvisar, kan man icke för­lora. De två förstnämnda utbytena af 82,4 och 88,3 kilo bröd af 100 kilo mjöl äro rimliga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rågbröd.