1800-talets Göteborg

Utskänkningsrörelsen i Haga och skolan

”I juni månad ingick lärarepersonalen vid skolhusen i Haga till allmänna Folkskolestyrelsen med en skrifvelse, framhål­lande de olägenheter som skulle uppstå däraf, att utskänkningsbolagets styrelse fullföljde sin afsikt att inrätta ett större utskänkningsställe i huset nr 26 Skol­gatan alldeles invid skolhuset vid Skolgatan och i närheten äfven af skolhuset vid Östra Skansgatan och dit förlade den krogrörelse, som nu bedrifves i de tvenne vid Skolgatan belägna utskänkningsställena.

Öfver den fara som härigenom skulle uppstå har skolnämnden i stadens 4:de distrikt uttalat sig och därvid påyrkat allvarliga åtgärder från Folkskolestyrelsens sida till förhindrande af uppkom­sten af större obehag till följd af krog­rörelsen i Haga än de nuvarande.

Skolinspektören d:r Ambrosius yttrar i frågan att han, i likhet med lärarepersonalen i Haga folkskolor och skolnämn­den i stadens 4:de skoldistrikt, vore bestämdt öfvertygad därom, att ett starkt trafikeradt utskänkningsställe beläget i närheten af en skola utöfvar ett mycket menligt inflytande på skolungdomen. Den förförelse, för hvilken barnen genom mer eller mindre berusade personer, som flocka sig utanför eller i närheten af dy­lika lokaler, utsättas, är en verklig och fruktansvärd fara för deras sedliga ut­veckling. Verkningarna häraf kunna vis­serligen icke genom siffror bestämdt på­visas. Han upplyste emellertid att mer än en fjerdedel af de barn, som för van­art måste sättas i afsöndringsskolan, komme från fjerde skoldistriktet, oaktadt barnantalet i detta distrikt endast upp­går till inemot en femtedel af hela barn­antalet i stadens folkskolor.

Saken har behandlats i Folkskolestyrelsen, hvarvid ordföranden tillkännagaf, att han enligt uppdrag meddelat sig med ledamöter af Utskänkningsbolagets sty­relse, men utan nämnvärdt resultat. Skolstyrelsen har därför i går ingått till Utskänkningsbolagets styrelse med skrif­velse, däri hemställes såväl att det ifrå­gasatta utskänkningsstället ej måtte i närheten af tvenne stadens skolhus för­läggas, som ock att anläggandet af dy­lika ställen i närheten af folkskolehus eller andra undervisningsanstalter måtte i allmänhet undvikas.

Mot detta styrelsens beslut reserve­rade sig hrr M. E. Falck och Alb. Mont­gomery.

Det är att förmoda att denna billiga begäran vinner afseende. En utskänkningsrörelse som står under samhällets hägn bör ju ej förläggas där, hvarest den efter flertalets åsikt gör synnerligen stor skada. Samhällets intresse i fråga om sin ungdoms daning är större än att det härvidlag kan stå likgiltigt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hagaskolan.