”Då kyrkorådet i Haga församling, Folkskolestyrelsen samt hela lärarepersonalen i Haga distrikt enstämmigt och kraftigt pro­testerat mot en krogs förläggande till hör­het af Skolgatan och Pilgatan, kan man vara öfvertygad att allvarliga synpunkter äro be­aktade och att bolagsstyrelsen gjorde sam­hället en verklig tjenst med att låta fram­ställningarna leda till krogens förflyttning till annat ställe. Hvarför icke anordna den ifrågasatta kroglokalen vid någon mindre trafikerad gata? I Haga har man redan af de två nuvarande krogarne haft så mycken »välsignelse», att man med den största oro ser tiden an för superiets koncentrering på ett förut fredligt område, hvilkel allra stör­sta delen af Haga skolungdom måste pas­sera. Att opinionen är afgjordt mot en så­dan anordning, och att vi som hafva barn i skolorna, skulle känna oss tacksamma, därest bolagsherrarne vilja tillmötesgå vår lifliga önskan om krogens förflyttning, är hvad jag med detta velat framhålla.

P.N.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från år 1960 Husargatan 29; Pilgatan 18; Husargatan 27.