1800-talets Göteborg

Öppen plats med planteringar i Majorna

”Drätselkammaren föreslår att stadsfullmäktige måtte be­sluta:

dels att på sådant sätt ändra 1878 års stadsplan för inre delarne af Majorna och Masthugget samt vissa områden af Haga, att såväl reglerade tomten n:o 46 i Majornas sjette rote som ock ett af drätselkammaren jemlikt bemyndigande af stadsfullmäktige
den 16 oktober 1899 till tomt för Oscar Fredriks kyrka upplåtet område utläggas till
allmän plats;

dels att underställa k. m:te pröfning sitt sålunda fattade beslut:

dels att anordna såväl reglerade tomten n:o 45 i Majornas sjette rote som de delar af tomterna n:ris 46 och 47 i samma rote, hviika skola tilläggas Oscar Fredriks kyrkoplan, till allmän park med planteringar; och

dels att uppdraga såväl åt gatu- och vägförvaltningen att i sitt förslag till utgifts- och inkomststat för år 1901 upptaga kostnaden för det till allmän park afsedda om­rådets utläggande och anordnande med plan­teringar som ock åt drätselkammaren att i god tid före 1901 uppsäga stadens arrendatorer från till dem upplåtna områden af tomterna n:ris 45, 46 och 47 i Majornas sjette rote.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild Värmlandsgatan söderut. I fonden Oscar Fredriks kyrka.