1800-talets Göteborg

Tågmissöde

”Persontåget n:r 11 från Stockholm, hvilket anländer hit kl. 9,45 e.m., var i går något öfver 11/2 timma försenadt. Orsaken var, att lokomotivets maskin råkat i olag vid Lagmansholm. Från Alingsås sändes eftertelegraferad hjelpmaskin, som förda tåget in till Göteborg.

Det skadade lokomotivet hade redan i Sörby börjat krångla, men föraren lyckades likväl taga sig fram ända till Lagmansholm, där det emellertid blef stopp.

Den skadade maskinen har under tre veckors tid användts i trafiken och har under tiden icke något varit att anmärka mot densamma. Den nu inträffade skadan anses vara af mindre betydenhet och snart afhjelpt. Lokomotivet hade, trots skadan, ångan uppe ända hit och bidrog, enligt förarens utsago, i någon mon att hitföra tåget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se och visar Sörbys station år 1900.