”En vexelkontrollapparat för järnvägsstationer afprofvades i går eftermiddag rid Partille i närvaro af en del järnvägsfunktionärer m. fl.

Apparaten, som förevisades af uppfinnaren ingeniör Gustaf Perlström, består af en vid järnvägsskenans yttersida sittande kontaktlåda, hvarifrån en tapp som genomgår skenans lif utsträckes. Lådan är för att utestänga vatten afdelad i tvente rum, af hvilka det ena är vattentätt. I detta senare rum ligga de elektriska kontakterna. När tappen, som genomgår skenans lif, intrycken af vexeltungan, bringas en excenter i beröring med de elektriska kontakterna.

Från lådan går strömmen till en i stationshuset sittande visaretafla, där stationsinspektoren ställer en visare till det spår som tåget skall ingå på.

Omkastas vexeln utan stationsiospektörens vetskap, gifvos genast allarm från den klocka som är placerad ofvanför visaretaflan. Å visaretaflan synes också till hvilket spår vexlarne ligga. För att visa att, om vexeltungan ej sluter absolut intill järnvägsskenan, apparaten ej arbetar, sattes vid afprofningen en 5-öring emellan vexeltungan och skenan, och syntes genast a stationen att vexeln var i olag.

Apparaten, som är jemförelsevis billig, tycktes vara mycket praktisk och i allo uppfylla sitt ändamål.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se och visar Partille station 1895, den gamla stationen som fanns innan den nuvarande uppfördes 1901.