”För tillgrepp af sex gjutjärnsrör, värderade till tio kronor, undergick arbetaren vid stadens vattenverk Anders Gustaf Örn Berg, boende n:o 10 Kilsgatan, förhör i går e. m. inför poliskammaren.

Berg, som i nio år varit anstäld i stadens arbeten, erkände att han 7 dennes, då han enligt uppdrag skulle från Linnégatan till materialgården vid Mårten Krakowsgatan å en åkarekärra forsla 8 st. dylika rör. låtit åkaredrängen Sven Andersson köra till Nedra Qvarnbergsgatan n:o 7, där han i skrothandlare Ljungbergs bod sålde 6 st. rör för 2 kronor, hvaraf Andersson erhöll 50 öre. För att få spritdrycker hade Berg ej tvekat att sälja detta åt honom anförtrodda gods.

Berg som visade sig djupt ångerfull fick tills vidare vistas på fri fot, och målet remitterades till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Norra sidan av Mårten Krakowsgatan mot öster. År 1902.