”Angående eldsvådan i tisdags i tullförvaltare Tengstedts hus n:r 9 vid Erik Dahlbergsgatan föredrogs i dag på e. m. förhörsrapport inför poliskammaren.

Elden hade med all sannolikhet uppkommit genom gnistor från skorstenen å det bredvidliggande huset, där ett husbrödsbageri är inrymdt, hvilka nedfallit å en å taket mellan två skorstenar liggande till gångbro för skorstensfejeriarbetare begagnad planka, hvilken på midten afbrunnit. Elden hade vidare smält takplåten och kolat en del af det underliggande vattentaket.

Fastigheten är försäkrad för 42,000 kr. i “Svea” och för samma belopp i “Skåne”, och har skadan värderats till omkring 100 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Erik Dahlbergsgatan, år 1900.