”Göteborgs Fältridtklubb hade i går på e. m. jakt efter hundar på Skårs marker, som af egaren, fabrikör Lyckholm. för ändamålet välvilligt upplåtits. Jakten gick oaktadt den starka blåsten efter masterns, löjtnant Lintons, ledning på det afsedda spåret. Hindren voro många och delvis af ganska allvarsam art.

Starten egde rum strax bakom Örgryte gamla kyrka, och ridten gick därefter genom fälten boråt Skår till. Man passerade därunder öfver ett litet berg, där det var rätt kinkigt att reda sig, och därifrån ut på fälten vid Skår, hvarest det gjordes några vida bukter. Upploppet var bortom Lyckholms bryggeri. Under ridten inträffade två fall af samma ryttare: första gången genom kullridning och andra gången genom att fastna i ett gyttjefullt dike, dock utan att ryttaren någon gång släppte tyglarna. Jakten omfattade omkring 4 å 5,000 meter och 15 ryttare deltogo i densamma. Hundarne gingo jemförelsevis bra i betraktande af den starka vinden. För hundarne red löjtnanten grefve Wachtmeister.

Om möjligt är kommer till nästa tisdag jakt å Hisingen att anordnas och på klubbens högtidsdag, Hubertusdagen 2 november, vore meningen att jakt skulle ega rum å Tånga hed.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Midsommar på Almedahls äng framför gamla stationshuset, år 1900.