1800-talets Göteborg

Stadsplan för ”Kungshöjden”?

”Drätselkammaren har till stadsfullmäktige aflåtit yttrande öfver en af “Kungshöjdens fastighetsaktiebolag inlemnad anhållan om stadsplan för det gamla etablissementsområdet å Lilla Otterhällan. Enligt denna plan, som af drätselkammaren tillstyrkes med de af stadsingeniör Brandel och byggnadsnämnden vidtagna ändringarna, komma att å området utläggas 5 gator med 12 meters bredd. Från Kungsgatan skall leda en trappa med areal af omkring 120 qvadratmeter samt för förbindelse med de söderut belägna stadsdelarna från området vid Rosenlundsgatan en trappgata till 40 fots bredd. Beträffande sjelfva hörnet utåt hamnen, som utgöres af en f. d. bastion, anmärker byggnadsnämnden att detta med hänsyn till läge och terrängförhållanden icke lämpar sig för bebyggande samt att det i öfrigt torde ega värde för staden såsom ett historiskt minne. Det synes därför byggnadsnämnden önskligt om på öfverenskommelsens väg aftal kunde träffas med bolaget i syfte att förhindra bebyggande af detta område, helst så att samma område med eganderätt öfverlätes på staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Artilleriets tyghus på Lilla Otterhällan, fasad mot söder. Originalfotot troligen taget vid en tidpunkt icke långt efter Masthamnens igenfyllande.