”Med anledning af hr P. A. Hagbergs motion i syfte att bereda ökadt utrymme för torghandel med fisk hemställer särskilda beredningen att motionen måtte afslås samt att stadsfullmäktige måtte besluta:

att anmoda gatu- och vägförvaltningen att under år 1900 anordna de å bilagda skizzer angifna områden af Masthuggs- och Olskroks- torgen medels betonbeläggning m. m. till platser för försäljning af färsk fisk, i enlighet med det af förvaltningen i dess yttrande i ärendet åberopade, af afdelningscheien F. Blidberg upprättade kostnadsförslag, slutande å sammanlagdt 1,300 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Snickarifabrikör Strömmans hus på norra sidan av Masthuggstorget, rivet 1926.