1800-talets Göteborg

Slipprig litteratur – ett växande problem

”Ett föräldramöte för Landala folkskoledistrikt hölls i går i Annedals skolhus gymnastiksal. F. d. stadsfogde Kullgren fungerade som ordförande och inledde det till öfverläggning uppstälda ämnet: ”Vikten af god läsning”. Han och öfriga tal. beklagade lifligt barnens lätta åtkomst af slipprig litteratur. Kontroll borde utöfvas, så att för andra ändamål barnen gifna medel ej användas på sådant skadligt sätt. De nyinrättade barnbiblioteken i skolhusen redommenderades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Gustavsgatan 4-10. Hallska flickskolan, ca år 1900.