1800-talets Göteborg

”Af oförklarlig anledning”

”Af oförklarlig anledning” förde månadskarlen Aug. Karlsson 19 sistl. maj en i porten till huset nr 22 Vasagatan stående velociped ned i en källare i sagda fastighet och lät maskinen där qvarstå ett par månader. En gång råkade han i källaren slå omkull velocipeden, hvars handtag därvid gingo sönder och hvars fabriksmärke föll af. Han satte då nya handtag af trä å maskinen och förde densamma till ett brygghus, nr 2 Haga Kyrkogata, där han har sin bostad. Sjelf är han ej kunnig i velociped- ridt, men han har utlånat några gånger maskinen till sin broder Karl Oskar Karlson, som under velocipedridt å Husargatan anhölls af polisen.

Aug. Karlson är månadskarl hos byggmästare Dähn, vid hvars fastigheter han har renhållningen om hand (äfven vid 22 Vasagatan). och har ett månadsarfvode af 60 kronor. Han kunde ej begripa hvarför han tillgripit velocipeden.

Konsul Ludvig Levisson är egare af maskinen som värderats till 270 kronor.

Målet remitterades i dag till rådhusrätten, och Karlson fick tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungsportsavenyn, ca år 1900.