”Hr P. A. Hagberg bar som bekant föreslagit i stadsfullmäktige att antingen en täckt hall af järn mätte uppföras på kajsträckan emellan Husarbron och hörnet nedanför Josephsonska huset, eller att förra navigationsskolans hus bort- toges och hela tomtområdet intill Fiskaregatan användes för uppförandet af en billig saluhall af enkel järnkonstruktion.

Den för frågans behandling tillsatta beredningen har funnit att kostnaderna skulle bli enligt det första alternativet 49,000 kr. och enligt det andra 100,000 kr., om hela området anordnades till fisk- torg, eller 56,00 kr., om f. d. navigationsskolans hus skulle qvarstå.

Beredningen framhåller att genom poliskammarens bestämmelses af 17 sistl. mars den förut rådande trängseln på Fisktorget väsentligen minskats. I anledning häraf, och då man, mest till följd af det inskränkta utrymmet för fiskebåtarne, icke kan vänta någon större framtida ökning af den direkta tillförseln sjöledes af fisk till fisktorget, anser beredningen att åtgärder för ökadt saluutrymme å fisktorget och fiskkajen icke böra vidtagas och afstyrker hr Hagbergs förslag, hvilka äro förenade med afsevärda kostnader och medföra hinder för trafiken till och frän det egentliga fisktorget.

Beredningen anser att mänglerirörelsen med fisk bör decentraliseras, i likhet med handeln med öfriga lifsmedel fördelas på skilda stadsdelar. På Masthuggs-, Skans- och Olskrokstorgen, kanske ookså på Kungstorget, helst sedan offentligt slakthus kommit till stånd, kunde plats för fiskhandel framdeles beredas. Magistraten har ju redan för fiskhandel anvisat de tre förstnämnda torgen, ehuru sådan endast förekommer på Masthuggstorget och där i ringa utsträckning. Men det torde kunna antagas att fiskmängleri kommer att på de nya torgen idkas, efter hand som nya fiskmånglare tillkomma, emedan dessa icke längre få plats på fisktorget utan måste hänvisas till andra torg.

För en renlig och snygg fiskhandels ordnande finner beredningen att asfalt-eller betonbeläggning efter hand bör vidtagas å områden af samtliga salutorgen för lifsmedel. och att sådana anordningar nu genast böra komma till utförande å Masthuggs- och Olskrokstorgen, hvaremot man ännu kan vänta med Skanstorgets apterande för fiskförsäljning.

Beredningen föreslår sålunda att vissa områden af Masthuggs- och Olskrokstorgen måtte beläggas med beton för en kostnad af sammanlagd till 1,300 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fisktorget 1897.