”Tjolöholms nya slott reser sig nu i jemnhöjd med andra våningens bjelklager, skrifver “Halland”.

Den ståtliga byggnaden uppföres som förut omtalats i engelsk slottsstil och beklädes utvändigt med granit. Af en del detaljer, som nu äro färdiga, erhåller man genast intryck af det storartade i anläggningen. Stora portalen t. ex., som är i det närmaste färdig. Mellan väldiga granitpelare leder en bred men låg trappa upp till en liten förhall, från hvilken den förhållandevis ganska smala dörren för in till slottets inre. Öfver den af granit uppförda portalen hvila tvenne i granit uthuggna lejon i kroppsstorlek.

Det präktiga arbetet är utfördt af Kessel & Röhls granitaktiebolag i Vånevik vid Oskarshamn, och det är förvånansvärdt huru naturtroget stenhuggarens mejsel förmått följa de riktiga linierna genom det hårda, svårarbetade materialet. Den granit, som bekläder väggytorna mellan dörr- och fönsterposter, är oarbetad, under det att posterna och hörnstenar äro finhuggna, gifvande tillsammans det mest tilltalande utseende. Den största vikt är fästad vid, att murarna må blifva så fuktfria som möjligt. Inre sidan af granitklädseln bestrykes med asfalt. Intill denna asfaltbeläggning reser sig tegelstensmurarne, hvars yttersta stenar muras i cementbruk, och innersidan erhåller på en half stens afstånd plasterbeklädnad. Man anser sig häri­genom ha vunnit en tredubbel isolering mot de fuktiga hafsvindarna och temperaturförändringamas inflytande på murarne. Klädselgraniten, som utgöres af vacker Kolmårdsgranit, röd med ametistinsprängningar, levereras ifrån Grafversfors stenhuggeri vid Norrköping.

Byggmästare Ankarstrand & Hallström i Upsala anse sig få byggnaden färdig hösten nästa år och den torde då blifva en omtyckt vallfartsort för fackmän, som önska se graniten använd i största omfattning och på ett sätt, som länder våra stenhuggerier till största heder, vid uppförandet af en byggnad, hvars stil hittills varit alldeles okänd inom landet.

Änkefru Dickson, som med allra största intresse följer sin storartade slottsbyggnad, kommer att i slottets närhet uppföra ett mausoleum, som torde komma att blifva ett litet mästerverk i byggnadskonst. Mausoleet skall uppföras i grekisk tempelstil med kolonnader och väggar af hvit marmor på grund af huggen granit.

Hrr Ankarstrand & Hallström skola utföra äfven detta arbete, och som kontrollant vid båda byggnaderna tjenstgör kaptenen vid fortifikationen H. Rydén.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Flygfoto.