”I Nya Bikupans utställningslokal, Östra Hamngatan 39, 1 tr. upp, förevisas dagligen i denna och nästa vecka en apparat som säkerligen har god framtid för sig och som helt visst kommer att finnas i hvarje familj, nemligen den s. k. flossa-apparaten.

Denna apparat, som ännu ej torde vara allmännare känd här i Sverige, tillerkändes förlidet är silfvermedalj i London samt guldmedalj i Reading, och vid innevarande års slöjdutställningar i Örebro och Eskilstuna väckte den stor uppmärksamhet.

Det lilla verktyget, som endast är 20 cm. långt och ej betingar högre pris än 4 kronor 50 öre, fordrar icke mera kraft än att ett barn med lätthet kan arbeta därmed, men med apparaten tillverkas dock dessa vackra flossa-arbeten, lämpliga till kuddar, pallar, mattor, portiérebårder m. m., hvartill förut erfordrats, skrymmande väfstolar.

Om apparatens praktiska förtjenster kan man lätt öfvertyga sig genom ett besök i utställningslokalen, där flera med apparaten tillverkade arbeten äro utstälda. Undervisning meddelas kostnadsfritt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mattprov, flossa