”Reglering af Kungshöjden.

Drätselkammarens förut meddelade förslag med anledning af ansökan af “Kungshöjdens fastighetsaktiebolag“ om stadsplan för Lilla Otterhällan jemte vidliggande områden återremitterades till drätselkammaren för uppgörande af fullständigt förslag till kontrakt med bolaget.

Torghandeln med fisk.

Fullmäktige afslogo hr Hagbergs förslag om fisktorgets utvidgning och om nya saluhallar därstädes, men beslöto att anmoda gatu- och vägförvaltningen att under år 1900 anordna angifna områden af Masthuggs- och Olskrokstorgen, medels betonbeläggning m. m., till platser för försäljning af färsk fisk, i enlighet med ett af afdelningechefen F. Blidberg upprättadt kostnadsförelag, slutande å sammanlagdt 1,300 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arsenalen, Tyghuset, fr. s. År 1900.