”Göteborgs spårvägar sålda till staden. Den i fredags e. m. i London hållna bolagsstämman med aktieegarne i “The Gothenbourg Tramway Company Limited“ har beslutit öfverlemna Göteborgs spårvägar till staden för den erbjudna summan af 70,000 pund sterling eller i rundt tal 1 260 000 kronor. (i 2017 års penningvärde skulle det motsvara 73 341 572 kronor enligt prisomvandlaren på historia.se)

Tvenne kontraförslag förelågo vid stämman. Det ena bestämde att staden skulle öfvertaga spårvägsdriften den 1 januari 1900, det andra att öfverlemnandet skulle ske den 1 april samma år. I förra fallet var priset utsatt till 70,000 pund sterling, i det senare fordrade drätselkammaren ett afdrag af 1,000 pund st. Göteborgs spårvägsaktiebelags direktion hade af båda dessa drätselkammarens förslag tillstyrkt det, som afsåg öfverlemnandet redan den 1 januari.

På grund af denna direktionens tillstyrkan beslutade bolagsstämman, att bolagets koncession och dess fasta och lösa egendom skulle för 70,000 pund st. öfverlemnas till Göteborgs stad den 1 januari 1900.

Staden är nu sålunda inom kort i stånd att fritt och på bästa sätt ordna spårvägsdriften härstädes. Man väntar ock inom en snar framtid från drätselkammaren ett efter gatu- och vägförvaltningens hörande afgifvet förslag till stadsfullmäktige beträffande så väl huru sjelfva öfvertagandet skall ske som de åtgärder, som af stadsfullmäktige erfordras för utredande af frågan, huru med spårvägarne för framtiden skall förhållas. Frågan om införande af tidsenlig elektrisk spårvägsdrift kommer sannolikt då ock på dagordningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I Göteborg började elektriska spårvagnen 1902. Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911.