”De restaureringsarbeten som i sommar företagits under kapten Grills ledning äro följande:

Den solida takkonstruktion af beton på tornet ”Fars hatt har blifvit fullbordad och öfverstruken med asfaltfernissa. Den nedrasade ingången till nämnda torn, äfvensom trappan till de två första våningarna inuti sjelfva tornmuren, hafva fullständigt återställts. Ingången till tornet stänges numera af en solid järnport. Den del af “Trumpetargången”, som ännu qvarstår, har blifvit återstäld i sitt ursprungliga skick och med en sväfvande hvalfd bro förenad med sin förra ingång till “Fars hatt“.

För att bereda besökande tillfälle att komma upp på “Trumpetargångens“ afsats, hvarifrån man har en herrlig utsikt ofver den kringliggande nejden, är en smal trappuppgång anordnad inuti muren.

Hvalfvet till det forna konungahuset har blifvit cementeradt, hvarjemte dess inre befriats från en massa grus och sten, som under tidernas lopp nedfallit. Äfven den höga och vackra muren vid “Nederplatt”, hvars nedre del delvis var bortrifven och hotade att draga med sig hela den öfverliggande muren, har iståndsatts och cementerats till ungefär halfva sin höjd.

Inne på borggården har upprests ett fyrkantigt fundament, hvars sidor bestå af stenar, hvilka bära inskriptioner och som återfunnits som grundstenar, trappsteg o. d. i Kongelf.

Å dessa stenar äro inhuggna Vestgöta- Dals, Skaraborgs, Nerikes och Vermlands regementens initialer och årtalen 1603 och 1707.

Ofvanpå fundramentet har inmurats en af konung Oscar skänkt plan af fästningen, gjuten i metall efter ritningen, som kapten Grill utfört efter gamla fortifikationsritningar.

Denna plan är inmurad med noggrannt iakttagande af kompasstrecket, så att man med densammas hjelp med lätthet kan orientera sig öfver allt i fästningen.

Enligt planen skulle de stora tornen “Kyrktornet”, “Qvarntornet“ och “Mors Mössanästa år upphjelpas, hvarjemte den fallfärdiga men ännu särdeles vackra muren mellan tornet “Stora och “Lilla Våghals“ skulle förstärkas. Dessutom är en del utgräfningar och undanskaffande af grus-sten och jordmassor, som nu täcka konturerna af en del verk och fylla hvalfven därunder, af nöden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: 25 Maj 1902 Bohus fästning, Kungelf (Stereo karta III)