”För underlättande af kol mottagningen vid Malmö samt Stockholm (Värtan) begär järnvägsstyrelsen, som förut omnämnts, 290,000 kr.

Styrelsen anser det vara av vikt att icke någon omständighet lemnas opåaktad som kan till statens förmon inverka på kolens anskaffningskostnad. Större och mera effektiva anläggningar och inrättningar för kolens mottagande borde därför användas, hvarigenom ur ett fartyg dagligen skulle kunna lossas 500 á 600 tons kol eller öfver 50 proc. mera än hvad med mindre effektiva maskinella inrättningar kan ernås. Genom minskadt antal lossningsdagar beräknas en vinst tillkomma redaren af 40 å 90 öre pr ton kol, hvilken vinst delvis bör komma mottagaren till godo i form af nedsättning i fraktafgiften. Styrelsen hoppas på en reduktion af åtminstone 10 öre pr ton i kostnaderna för kolen, därest ifrågasatta kollossningsanläggningar komma till stånd.

Vid Göteborg skulle en krananläggning uppföras å den nuvarande platsen för järnvägens stenkolsupplag. Lossningen ur fartygen skulle som hittills ske i pråmar. Kostnaden beräknas till 45,000 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stenkol från Storbritannien. År 1851.