”Examen har i dag förrättats med barnen i denna anstalt i närvaro af styrelsens medlemmar och andra intresserade. De unge visade såväl goda kunskaper i de vanliga skolämnena som god färdighet i sång, gymnastik och slöjd. Afslutningen förrättades af biskop Rodhe, som med ett varmt tack vände sig först till den afgående föreståndaren, utnämnde kyrkoherden K. S. Andersson, hvilken med skicklighet och ospard möda skött

sin ansvarsfulla kall. Äfven åt lärarinnan, fröken Lagerwall samt öfrige lärare egnade biskopen ett varmt tack. Sist vände sig biskopen med några varmhjertade ord till de unge, som han uppmanade till gudsfruktan och tacksamhet.

Barnens antal uppgår f. n. till 19 gossar och 11 flickor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto år 1900. Längs Fattighusån utanför Barnhuset på Stampgatan. Framför Barnhuset en hästdragen spårvagn. Till höger går Barnhusgatan in.