Tycker du att det är för hetsigt på stadens gator nu när vi kommit in i julmånaden, att det är för mycket jakt på prylar? Då kan du koppla av och läsa om hur det var inför julen 1861 – stressigt även då – enligt Göteborgs-Postens Veckokrönika.

Ur; Göteborgs-Posten 7 december 1861

”Det lider mot julen; – man märker det ej allenast af de allt kortare blifvande dagarne, de storståtliga tidningsannonserna och de prydligare utstyrda fönstren i stadens butiker, utan äfven af det rörliga lifvet på stadens gator, hvilka nu mot vanligheten här i Göteborg, vid middagstiden räkna nästan flera qvinliga än manliga promenerande. Promenerande var dock ej rätta ordet; ty den ängsliga brådskan att så fort som möjligt kunna bekomma det eller det mönstret, den eller den sorten stramalj, silke, sefirgarn, perlor etc. står alltför tydligt teknad i de hulda varelsernas anleten. Otåligheten dels att få det sökta och dels att åter komma hem till bågen eller arbetsbordet betvingar fjäten, sår rosor på kinderna och höjer ögats eld. Under sådana förhållanden är naturligtvis äfven för det manliga könet en promenad på stadens mest trafikerade gator mer än vanligt angenäm – och så uppkommer det brokiga och rörliga lif, som nu ppenbarar sig. Den som sedan mörkret inbrutit och gasen blifvit tänd i våra butiker, vandrar några slag och med uppmärksamt öga utifrån granskar butikerna, skall lätt finna att Göteborg gått betydligt framåt hvad smak och skönhetssinne angår. Anordningarne i de eleganta fönstren hafva mer en fransysk anstrykning än en engelsk; man finner ej endast ordning, man finner äfven ofta verklig smak och idéer.

Ur; Göteborgs-Posten 7 december 1861

Som vanligt vid denna årstid hindra de trägna göromålen i hemmen i allmänhet ”le bean monde” att besöka de offentliga nöjena. Sålunda har teatern på senare tiden varit ganska sprasamt besökt oaktadt repertoiren varit omvexlande och de spelande gjort sitt bästa. Hr Andersson lemnar äfven under sådana förhållanden vår scen tidigare än han eljest ämnat och har nu endast 4 representationer qvar, af hvilka den i morgon för andra gången bjuder på ”Jungfrun af Orleans” med den allmänt omtyckta mamsell Hammarstrand i titelrollen. Äfen idag äro Thalias portar öppna för allmänheten, i det stadens frivilliga skarpskyttekår ger en musikalisktdramatisk soirée till förmån för sin musikkassa. Det intresse, som härstädes visats skarpskyttesaken har ej heller nu förnekat sig, i det redan i går eftermiddag alla biljetter (med undantag af galleriet) redan voro antecknade. Det berättas att efterfrågan af biljetter varit så stor, att en mångfaldigt större salong skulle kunnat uppfyllas; en sak som borde uppmana skarpskyttarne att framledes ånyo gifva en dylik tillställning. Vi hafva äfven hört att en sådan lär vara påtänkt till våren, vid hvilken man utom annat lär komma att bjudas på nöjet att höra skarpskyttarnes egen inom sig bildade musikkår.

Ur; Göteborgs-Posten 7 december 1861

Hr Andersson hinner knappast att lemna vår teater förrän det hitväntade tyska operasällskapet intager densamma. Enligt den förut i tidningen meddelade repertoiren synes sällskapet uppträdande blifva ståtligt och mycket för vår scen splitternytt kom att bjudas allmänheten. Mången skakar dock ännu betänkligt på hufvudet vid tanken att en opera här i Göteborg, som i det hela har en liten teaterpublik och ännu färre verkliga musikvänner, skall under flera månaders tid kunna försöka att uppehålla sig. Den som lefver får väl se, huru detta försök aflöper; måhända kan den första nyfikenheten efterträdas af verkligt intresse.

Ur; Göteborgs-Posten 7 december 1861

Lite hvar har säkerligen hastat att taga i betraktande de dyrbara målningar, hvilka för närvarande äro uppställda i nedra Börssalen. De förjena att ses, icke endast en gång, utan många. Lyckligtvis gifves äfven härtill tillfälle då de komma att blifva exponerade under större delen af vintern och förmodligen i sinom tid ökade genom konstföreningens vanliga utställningar. En stund under betraktande af mamsell Lindegrens älskliga ”flicka med apelsin” och Kjörboes hundar kan i sanning räknas till en af de angenämaste.

Göteborgs museum skrider allt närmare mot sin fullbordan, och kommer redan före jul att öppnas för allmänheten. Såsom annons utvisar, skall detta ega rum den 20 dennes, och denna dag skall blifva af långvarigt minne i Göteborgs annaler. En mer storartad julklapp kunde knappast beredas staden.

Väderleken synes äfven vilja bereda sig på att leka jul. En tung och töcknig dunstkrest har under ett par dagar hvilat öfver staden och nedsände i går en liten tillstymmelse till snö. Kölden har dock ännu ej återgått till den stränghet, att ens hamnkanalerna blifvit isbelagda. Sjöfartstrafiken är således fortfarande obehindrad och är äfven för årstiden ovanligt liflig. Äfven väglaget är ganska godt, och till allmän belåtenhet äro våra gator så fina och torra som ett golf.” (Ur; Göteborgs-Posten 7 december 1861)

 

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs-Posten 7 december 1861.