”Vid ett dansgille hos skomakare Aug. Backlund, Maglered i Galgkrogarne, 26 sistl. november gick det hett till, i det ett vildt slagsmål uppstod ute på gården mellan dansmästarna och några personer som infunnit sig utanför danslokalen. De senare, ett par ingeniörer och två bokhållare, blefvo därvid rätt illa tilltygade under kampen som af de förra fördes med knifvar, boxhandskar m. fl. till hyggen, så att en af de slagne sanslös bortfördes från valplatsen.

En poliskonstapel uppsöktes i sin bostad- för att afstyra kalabaliken, i hvilken han oförskräckt ock yrvaken kastade sig in i leken, ej görande skilnad på vare sig vän eller fiende med påföljd att han sjelf blef mörbultad och sin uniformskappa drypande af blod.

Nio af slagskämparne blefvo sedermera anhållne och bötade desse, skomakaren August Backlund, för misshandel med användande af lifsfarligt vapen, 100 kr., dennes söner Erik och Ernst, för stenkastning, hvardera 20 kr., arbetaren August Bäckström, som sökt befria en af de anhållne, 30 kr.; ynglingarne Hjalmar Johansson, Erik Örn och Huge Olsson, för stenkastning, hvardera 20 kr., och ogifta Carolina Asp, som uppmanat till stenkastningen, 10 kr., ett par fingo dessutom böta for fylleri.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto, sträckningsbild Korsvägen- Getebergs äng. Visar östra sidan mot mellan Korsvägen och Getebergsäng, troligen1900-10.