Detta bildspel kräver JavaScript.

I hörnan av Södra vägen och Engelbrektsgatan låg Göteborgs ridhus. Det drevs av Göteborgs Ridhus aktiebolag som bildats 1881.

”Sedan Kongl. Maj:t i nåder fastställt ordningen för Göteborgs Ridhus aktiebolag i hufvudsaklig öfverenstämmelse med det inbjudningslistan bilagda förslag till sådan ordning, varda aktietecknarne härmed kallade till bolagsstämma i Handelsföreningens lokal i härvarande Börsbyggnad Onsdagen den 25 dennes, klockan 6 em.m., för att välja styrelse och revisorer samt för att besluta om uppförande af ridhus och om de åtgärder i öfrigt, som stå i samband med bolagets trädande i verksamhet. Göteborg den 9 maj 1881”. (GHT 24 maj 1881)

Det dröjde inte länge innan bolaget hade skaffat sig tomten och kunde inleda byggandet av ridhuset.

”Entreprenad. Som Göteborgs Ridhus-aktiebolag kommer att i Göteborg uppföra ett Ridhus med stallar, uppmnas hugade spekulanter på detta byggnadsföretag att före den 16 instundande Juni på Herrar Wilh. Röhss & Co:is kontor inlemna sina förseglade anbud.

Ritningar och arbetsdevis finnas att tillgå på Herrar Belfrage & Francks kontor, Vestra Hamngatan n:r 11.

Styrelsen förbehåller sig rättigheten att antaga det för bolaget förmånligaste anbudet sednast den 23 i nyssnämnde månad.

Göteborg den 31 maj 1881. Å Göteborgs Ridhus-aktiebolags vägnar: STYRELSEN.” (GHT 2 juni 1881)

Huset skall ha stått kvar till 1935 då det revs samtidigt som ett nytt ridhus uppfördes i Bö. (Det Gamla Göteborg)

Referenser

Det Gamla Göteborg (http://gamlagoteborg.se/2019/05/11/goteborgs-ridhus-ab/) hämtad 2019-11-13.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)