”Med den qvinnliga stortjufven hustru Hulda Kristina Dalström hölls i dag på e.m. förnyadt förhör inför poliskammaren.

Af den digra rapporten framgick att hon förra och innevarande månad föröfvat stölder i följande butiker, hvarvid följande varor till nedannämnda värden tillgripits:

Herman Meeths, 49 Kungsgatan, för kr. 88: 30, Axel Gillblad kr. 37: 72, Stäck & Co., 13 Vestra Hamngatan, 5 kr., Alfred Agrell, 48 Östra Hamngatan, 5 kr., Emma Svensson, 20 Korsgatan, kr. 37: 72, Mauritz Lindberg, 10 Kors­gatan, kr. 9: 27, Charlotta Byrman, 20 Östra Larmgatan, kr. 11: 55, Almedals, 34 Drottninggatan, kr. 35: 20, en butik vid Vallgatan kr. 9: 27 samt C. H. Ström vid Torggatan några par byxor. Värdet af det stulna godset uppgår till omkring 226 kr.

Då hustru Dalström greps, undergick hon genast kroppsvisitation af ett par qvinnliga biträden å detektiva stationen, hvarvid hon befanns hafva de i Almedals magasin stulna varorna dolda under sina kläder. I hennes bostad anträffades en mängd pantsedlar å det mesta af tjufgodset.

Den häktade är förut straffad för stöld. I sitt hem har hon allt hvad hon rimligen kan önska sig. Hennes man, som är en duglig och ordentlig arbetare, för- tjenar 27 kr. i veckan.

Målet remitterades nu till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: A.B. Herman Meeths: Exteriör av affären i Göteborg, år 1904.