”Julhelgen har äfven i år härstädes företett en i allmänhet ruskig och obehaglig väderlek, synnerligen på julaftonen, då det blåste och regnade större delen af dagen. Detta oaktadt voro på eftermiddagen och på aftonen ovanligt stora skaror af menniskor i rörelse, så att på en del gator rådde högst besvärlig trängsel, hvilket dock icke hindrade en del körande att färdas fram i stark fart, icke bekymrande sig om sina medmenniskors lif eller lem. Många berusade syntes äfven i folkmassorna. Några olyckshändelser eller uppträden af mera anmärkningsvärd beskaffenhet ha emellertid icke försports.

På juldagen voro väderleksförhållandena något bättre, men äfven då var det blåsigt och kusligt. På annandagen deremot strålade solen från molnfri himmel samt rådde en angenäm temperatur. I går var vädret åter ai obehaglig beskaffenhet.

Hvad julmarknaden beträffar klagas i år allmänt öfver den samma. Visserligen har det icke saknats köpare i mängd, men hvad som köpts har i allmänhet varit af det billigare slaget.

Både den offentlga och den enskilda välgörenheten mot de sämre lottade har, såsom vanligt inom vårt samhälle, vid denna högtid varit mycket frikostig.

De å båda teatrarne och cirkus gifna föreställnlngarne ha hatt att fägna sig åt talrika besök.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 december 1885)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kolorerad skioptikonbild med motiv av julfirande.