”I öfverensstämmelse med gällande beslut om utgörande af skatt för hundar, kungöres härmed:

att en hvar inom stadens område boende person, hvilken härstädes innehar hund, skall för kr 1900 för hvarje sådant djur erlägga skatt med tio kronor;

att denna skatt skall inbetalas till stadskassören under januari månad 1900 i det tillfälle, då jemliki kongl. kungörelsen den 1 juni 1877 innehafvare af hund hos bemälde kassör skall skriftligen anmäla, huru många hundar han innehar och under året vill behålla, samt af hvad slag de äro; börande denna skriftliga anmälan jemväl innehålla uppgift om den anmälandes bostad;

att den som senare under året blifver innehafvare af hund, för hvilken skatt bör utgöras, skall senast inom en månad därefter sådant på enahanda sätt anmäla; och

att hund, för hvilken skatt erlagts, bör under löpande året alltid vara försedd med märke, stämpladt med årtalet och hundens nummer enligt skattelängden, för hvilket ändamål innehafvare af hund, för hvilken skatt härstädes blifvit erlagd, ofördröjligen efter skattens betalande mot därför erhållet qvitto skall anmäla sig hos kontrollanten å stadskassörskontoret för annotation af qvittot och kostnadsfritt erhållande af skatts- märke.

För öfrigt erinras om föreskriften i den förut nämnda kongl. kungörelsen, att den, som försummar att i stadgad ordning till beskattning anmäla hund, som af honom innehafves, eller söker genom oriktig uppgift eller på annat sätt undandraga sig den beskattning, som han i ty fall bör vidkännas, är, jemte erläggande af dubbel hundskatt, förfallen till böter enligt lag.

Tryckta blanketter till föreskrifven anmälan utlemnas kostnadsfritt å stadens samtlige polisstationer samt å stadskassörskontoret.

Göteborg i December 1899.

Drätselkammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Aron Jonasons hund och sonen till Jonasons städerska, ca år 1900.