”Såsom skäligen misstänkt för mordbrand förpassades idag på e. m. till cellfängelset snickaren Johan Sven Odin.

Som bekant uppstod eld natten till 9 sistl. december i huset nr 85 i Majornas femte rote, i hvilket hus Odin bebodde ett vindsrum och förhyrde en verkstad.

Odin hade i ”Skandia” för 600 kr. brandförsäkrat sitt lösörebo, hvilket dock enligt uppgifter af i samma hus boende och af flera andra personer hade ett värde af högst 50 kr. Vidare har Odin qvällen före eldsvådan gjort ett misstänkt fotogéninköp samt till flera personer fällt yttranden att huset skulle snart brinna, hvarjemte han på förhand instruerat ett par personer, som voro inkallade att höras inför poliskammaren, hvad de där skulle uppgifva.

Odin har med stör talförhet sökt bevisa sin oskuld samt med hetsighet och beskyllningar utfarit mot de i målet inkallade personerna.

Den häktade, omkring 55 år gammal och gift, har på senaste tiden ej sammanbott med hustrun, som på qvällen före eldens utbrott besökt honom men genast gått därifrån, enär mannen grälat. Efter eldsvådan har Odin bott hos förra lärarinnan Vallenberg.

Hela förra året var Odin i stort ekonomiskt trångmål, var sedan i somras- skyldig på sin hyra och lånade mindre belopp än en krona af sina bekanta.

Förhöret uppsköts till nästa vecka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.