”Vinternöjena stå nu i sitt flor, och på många år ha göteborgarna icke upplefvat så till alla delar för vintersäsongens nöjen utomhus gynnsamma förhållanden. Gator och vägar erbjuda det briljantaste slädföre, och skridskobanorna ligga fasta ock glatta. Och till allt detta en temperatur sådan att man vintertid knappt kan önska sig den angenämare : en eller annan grad under fryspunkten, nästan jemnt så mycket att vintern står sig”.

Att de senaste helgdagarna under sådana förhållanden med ifver begagnats till alla de uppfriskande nöjen en nordisk erbjuder, säger sig sjelft. Och naturligtvis har Slottsskogen med sina kör- och skridskobanor samt kälkbackar utöfvat största dragningskraften. Men äfven å stadens gator samt å omnejdens landsvägar har det vimlat af åkande med klingande bjellror, och i hvar enda liten backe har det yngre släktet under jubel pröfvat sina kälkars snabbhet.

En sådan vinter verkar uppfriskande på både ung och gammal. Också länge den icke visat den bistra fysionomi, som alltid utgör fattigdomens plåga, må man kunna önska att den måtte stå sig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild från Kronhusgatan omkring år 1900.