Den stora nyheten den 9 januari 1900 var att cirkusbyggnaden hade förstörts i en brand.

Cirkus brinner! flög som en löpeld kring staden tidigt i morse och satte snabbare fart i benen på dem som voro  ute i denna tidiga timme.

Vid ½ 6-tiden slogs alarm från brandskåpet i cirkusbyggnaden, och några minuter efteråt slogs alarm från ett brandskåp vid Berzeliigatan af en poliskonstapel och en arbetare.

När brandcorpsen framkom stod sjelfva cirkusbyggnaden i lågor. Det lätta trävirket var ett tacksamt ämne, och det dröjde knappast en timme innan det hela var öfver.

Genom en stallbetjents rådighet hade järndörrarne mellan sjelfva cirkusbyggnaden och stallarne tillskjutits, och detta hindrade elden att spridat sig åt detta senare håll, så att hästar och öfriga djur kunde utföras och räddas. Råbocken fann sig så förträffligt i det fria, att den gaf sig af på en liten utflykt till Landala, där den dock snart infångades. Alla djuren bereddes välvilligt plats inne i det närliggande ridhuset.Senare på f.m. ha de dock återförts till cirkusstallarne, hvilka som sagdt stå fullkomligt oberörda.

Äfven ett tiotal hästar, tillhörande grosshandlare Adolf Bratt, som befunno sig i ett vid cirkus liggande stall blefvo utförda för säkerhets skull.

Förutom några stallbetjenter, hvilka bodde i stallet, bodde i ett rum uppe i sjelfva cirkusbyggnaden cirkus Bergmans stallmästare jemte hustru och ett litet 3-års barn. Väckta af rök och ett knastrande ljud försökte de att tända en lampa hvilket icke lyckades till följd af den myckna rök som fyllde rummet. Då de möttes af eld och lågor i trappnedgången till cirkus måste de skyndsamt slå ut några fönsterrutor och begifva sig ut på taket, från hvilket först stallmästaren hoppade ned, hvarefter hustrun släppte ned barnet och sedan sjelf hoppade efter. Frånsedt några skråmor i händerna kommo de lyckligt undan.

Cirkus Bergman, som sedan någon tid gifvit föreställningar här, gjorde åtskilliga förluster. Så gick ett stort cirkustält, Värderadt till 3,000 kr., förloradt. och åtskilligt annat förstördes likaledes. Likaså förlorade några medlemmar af sällskapet en del saker. För musikapellet förstördes en del instrument, men den största förlusten för dem utgjordes väl af hela notförrådet, som brann upp. Intet af allt detta var försäkradt.

För källarmästare Möller förstördes en, del inventarier, servis och matförråd, hvilket dock var försäkradt.

Cirkusbyggnaden, som eges af hr Möller, var taxerad till 34,000 kr., men assurerad för endast 15,000 kr., hvadan hr Möller alltså gör förlust. Förlusten blir så mycket större som cirkusbyggnaden redan var uthyrd, bland andra till den stora cirkus Wulff, som nu befinner sig i Stockholm, och som skulle hitkomma den 1 inst. februari för att stanna i sex veckor. Cirkus Wulffs sekreterare befann sig just nere i Göteborg i och för denna sak. Det hade blifvit ett storståtligt besök, ty cirkus Wulff räknar utom en mängd andra djur omkring 140 hästar, för hvilka ett särskildt stall skulle byggts. Äfven cirkus Madigan hade hyrt cirkusbyggnaden i sex veckor från 1 oktober i höst till 15 november.

Cirkus Bergman skall den 19 dennes inviga den nya cirkusbyggnaden i Örebro.

Huruvida ny cirkusbyggnad härstädes kommer att uppföras under den närmaste tiden är mycket osäkert, då någon byggnad af trä icke får uppföras utan endast af sten, järn och glas. Källarmästare Möller tvekar helt naturligt att nu förlägga någon byggnad på Lorensberg, då på arrendetiden endast återstå tre år.

Orsaken till elden antages vara bristfällighet i värmeledningen eller möjligen oförsiktighet vid eldningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 januari 1900)


Pojke dödad under kälkåkning

Det vackra vintervädret som det berättades om här tidigare i veckan, gav inte bara glädje utan även sorg. En liten pojke som roade sig med att åka kälke, dessvärre över järnvägsspåren, fick plikta med sitt liv.

”I går e.m. roade sig några pojkar med att åka kälke vid Karlslund i Örgryte öfver Vestkustbanans spår strax hitom Eriksbergs bryggeri. En af gossarne kom åkande just som ett tåg rusade förbi och körde mot lokomotivet, så att han genast dödades. Delar af hufvudet fastnade å lokomotivet. Gossen var sex år gammal och son till kusken Berqvist vid Eriksbergs bryggeri” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 januari 1900) Denna olycka berättades det vidare följande dag i samma tidning:
”Om olyckshändelsen vid Margretedal meddelas ytterligare: Fabriksarbetaren Anders Petter Bergqvists å Margretedal i Örgryte socken 10-årige son Richard blef af uppgående tåget å Boråsbanan i förgår kl. 11,45 f. m. öfverkörd och dödad. Olyckan tillgick så, att Richard, som jemte andra barn åkte kälkbacke å en midtför Margretedal belägen backe, kom åkande ut­för backen, och, intagande en halfliggande ställning å kälken, observerade han icke det i samma ögonblick som kälken gick öfver järnvägsspåren framilande tåget, hvilket i detsamma krossade hans hufvud.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 januari 1900)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs Cirkus.I Lorensbergs park låg Sveriges första fasta cirkusarena, för kringresande cirkusa, musik och utställningar. Vid tiden för fotograferingen uppträder CIRKUS ED WULFF.