”I följd af ett slaganfall afled härstädes i dag konsuln Wilhelm Röhss• Med honom har en af Göteborgs mera bemärkte män gått ur tiden.

Carl Wilhelm Christian Röhss var Göteborgsbarn och född 1834. Hans fader Wilhelm Röhss den äldre var bördig från Tyskland och kom såsom ung affärsman hit till Göteborg, där han dels vid Levanten anlade ett garnfärgeri, dels i bolag med handlanden Johan Gabriel Grönvall idkade affärsverksamhet under firma Grönvall & Röhss. Sedermera delades år 1839 denna firma i tvenne, af hvilka den ena Röhss & Brusewitz behöll fabriksdriften och den inländska omsättningen och den andra J.G. Grönvall & Co. egnade sig at importaffärer och skepprederi.

År 1853 utträdde Wilhelm Röhss den äldre ur båda dessa firmor och öppnade då i eget namn enahanda affärsverksamhet.

Efter fyra år upptog han sin äldste, då tjugutreårige son Wilhelm såsom bolagsman i denna firma. Redan följande år afled emellertid fadren, och den unge Wilhelm Röhss måste då jemte modren, änkefru Carin Röhss, öfvertaga ledningen af den stora affären. År 1860 inträdde äfven den yngre brodren August Röhss i firman, som nu förändrades till Wilh. Röhss & Co. Sedan år 1869 ha de båda bröderna innehaft detta handelshus, som alltid räknats bland Göteborgs förnämsta.

Konsul Röhss efterträdde sin fader såsom den fria riksstaden Hamburgs konsul i Göteborg. Efter det tyska rikets bildande blef han ock dess konsul här. Han afsade sig emellertid år 1878 denna post.

Sedan en lång följd af år har konsul Wilhelm Röhss varit ledamot af direktionen för Göteborgs Enskilda Bank; under senare år såsom dess ordförande. Förra året afsade han sig emellertid till följd af tilltagande sjuklighet detta förtroende. Äfven för Göteborgs Sparbank har konsul Röhss under lång tid varit en af hufvudmännen.

Konsul Röhss var med varm känsla fäst vid Göteborg. Allt hvad som kunde lända samhället till förkofran fann i honom en främjare. Särskildt låg bevarandet och utvecklingen af Göteborgs handelsområde honom varmt om hjertat. De olika järnvägsföretag, som beröra vår stad, ha honom att tacka för mycket. Han understödde dem ej blott med sina rika kapitaltillgånger utan gaf ock en personlig insats i arbetet för deras tillkomst och framgång. Man finner honom sålunda såsom ledamot af styrelserna för de enskilda järnvägar som utgå från vårt samhälle, och han följde med lifligt intresse anläggningen af den nya banan mellan Borås och Alfvesta.

Åt stadens kommunala angelägenheter ögnade Röhss mycken tid och omtanke.

Han har varit ledamot af stadsfullmäktige alltsedan denna korporation bildades. Vid ett eller annat tillfälle under senare år har han såsom den äldste ledamoten fört ordet vid deras sammanträden.

Konsul Wilhelm Röhss, som afled ogift, var kommendör af Vasaorden samt riddare af Nordstjerneorden och af preussiska Röda örns- och Krono-ordnarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 15 januari 1900, den är et utsnitt ur bilden nedan.