”De elektriska ledningarne i Göteborg. Inom den af stadsfullmäktige tillsatta beredningen angående skärpta föreskrifter och kontroll rörande elektriska ledningar härstädes har ett förslag utarbetats till ordningsföreskrifter under förutsättning att en inspektör af stadsfullmäktige antages och för ändamålet ställes såsom biträde åt poliskammaren. Något förslag om förbud för öfverjordledningar kommer ej af beredningen att framläggas.

Tekniska Samfundet kommer att sättas i tillfälle att yttra sig öfver beredningens förslag innan det framlägges för stadsfullmäktige.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapellplatsen och Karl Gustavsgatan norrut. Torget omges av landshövdingehus, huset i bildens mitt har elledningar på ställning med isolatorer.