”Slutbal hölls i söndags å Coldinuorden med eleverna i hr Oskar Edlunds dansinstitut. Den grace och skicklighet hvarmed de olika danserna utfördes vittnade om den insiktsfulla ledning som eleverna åtnjutit. Särskildt baletten och hallingen, som dansades i kostym, väckte stort bifall. Sedan uppvisningen af elevernas danser egt rum vidtog en allmän bal, i hvilken så väl äldre som yngre med lif och lust deltogo. Den angenäma tillställningen afslöts först efter midnatt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Coldinuordens stora sal 1901.