”Om sjukligheten i Göteborg år 1899 meddelade Läkaresällskapets sek­reterare Tid årsmötet i lördags följande:

Sjuklighetsstatistiken för det gångna året, hvilken grundar sig på uppgifter från stadens 10 distriktsläkare utom i hvad den rör de svårare epidemieka sjukdomarne, hvilka samtliga i staden praktiserande läkare äro skyldiga att till Hälsovåidsnämnden anmäla, utvisar en morbiditetssiffra af 23,502 (mot 18,085 år 1898). Inga svårare epidemier ha under året rasat i staden.

Af epidemiska sjukdomar hafva förekommit skarlakansfeber med 719 fall (mot 291 under 1898), difteri med 223 fall (mot 317), strypejuka 24 (mot 25), nervfeber 169 (mot 132), barnsängsfeber 4 (mot o), spetälska 1 fall. Vi ha alltså att märka en stegring af skarlakansfebern, hvaremot en minskning af den alltsedan våren 1894 herrskande och till karakteren på det hela godartade difterin kunnat iakttagas.

Efter det att senaste messlingaepidemien utslocknat under 1898 ha nya fall af messling ej anmälts förrän vid midten af sistlidna år, och mot slutet af året hade denna sjukdom stegrats till epidemi. Sålunda ha inalles rapporterats 1,515 meselingsfall (mot 1,100 under 1898).

I början af året förekom en temligen utbredd influensa epidemi, och mot slutet af året hafva äfven fall af influensa anmälts. Inalles ha 2,910 influensafall (mot 425 under 1898) blifvit anmälda.

Af andra akuta sjukdomar äro att antecknas kikhosta 816 fall (mot 415), vattenkoppor 148 fall (mot 206), lungkatarr 7.206 fall (mot 7,096), lunginflammation 690 fall (mot 661) samt diarriié 3.989 (mot 2,754).

Mortalitetssiffran för året uppgick till 1,955 (mot 1.800 under 1898).

I tuberkulos afledo 436 personer, däraf i lungsot 332 (mot resp. 443 och 327 under 1898), i lunginflammation 159 (mot 161), i messling 88 (mot 32), i skarlakansfeber 27 (mot 9), i nervfeber 10 (mot 15), i kikhosta 30 (mot 17), i difteri 13 (mot 14), i strypsjuka 5 (mot 6), i barnsängsfeber 3 (mot 2), i influensa 17 (mot intet dödsfall under 1898).” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Barnbördshuset, sjuksal. 1901.