”Egna hems-komiténs frågor hafva af Göteborg drätselkammare besvarats sålunda:

Första frågan: “Betinga till arbetarebostäder afsedda lägenheter inom staden jemförelsevis höga hyror, eller hafva i andra afeeenden yppat sig svårigheter för de i staden sysselsatte arbetarne att där erhålla lämpliga bostäder?“

 

Svar: “Månatliga hyran för en arbetarebostad om ett rum och kök utgör i allmänhet lägst 10 och högst 18 kronor och torde vid jemförelso med rikets landsbygd och smärre städer få anses temligen hög, men emellertid kan icke vare sig af denna eller annan anledning sägas förefinnas svårigheter för de i staden sysselsatte arbetarne att där erhålla lämpliga bostäder.“

 

Andra frågan: “Äro stadens arbetare till afsevärdt antal bosatte på den staden omgifvande landsbygden?“

 

Besvaras nekande.

 

Tredje frågan: “Kan det anses önskvärdt, att från statens sida åtgärder vidtagas i syfte att för mindre bemedlade arbetare, hvilka hafva stadigvarande arbete i staden, underlätta möjligheten att förvärfva egna hem å den staden angränsande landsbygden; och är det antagligt att härför tjenlig mark kan beredas?“

 

Svar: “Att åt mindre bemedlade arbetare, hvilka hafva stadigvarande arbete i staden, beredas hem utom stadens gränser, synes knappast önskvärdt. Tillgång på för ändamålet tjenlig mark kan nog beredas, ehuru det är antagligt att sådant icke kan ske utan afsevärda penningeuppoffringar.“ (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Egna Hem Kungsladugård år 1923.