”Ett par färska exempel på hur eganderätten till byggnadsritningar behandlas omnämnas af en Stockholmstidning, som härom meddelar från Göteborg:

Där finnes liksom i de flesta moderna städer vissa byggnadsqvarter hvilka äro indelade till två tomter med skyldighet för tomtegarne att bygga helt lika facader och sålunda få de två tomtnumren att se ut såsom ett enda hus. Den som bygger sist af de två får alltså rätta sig efter den förste, åtminstone hvad husets yttre utseende beträffar. En af stadens mera framstående arkitekter uppgjorde ritning för första delen af ett dylikt byggnadsqvarter, som äfven uppfördes, och strax därefter köptes andra hälften af en annan byggherre. Den sistnämnde behöfde emellertid icke kosta på sig några ritningar, ty dessa erhöll han gratis genom att gå upp i stadsarkitektens kontor och kopiera af den andre byggherrens.

Ett ännu färskare exempel ha vi äfven att nämna. En större offentlig byggnad nedbrann för en tid sedan. Strax var en f. d. elev vid en tysk handtverksskola framme och kopierade af den gamla byggnadens ritningar i statsarkitektens arkiv. Den förslagne “arkitekten” kunde sålunda förvåna allmänheten med att i storslagna tidningsnotiser två dygn efter byggnadens förstörelse gälla för författare till ett alldeles nytt byggnadsprojekt, som redan hade inlemnats till granskning af myndigheterna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning öfver förändring af facaderna i Huset No 75 i 5te Roten

Nordstaden 10 Kv. Kronobageriet No 18 Gr. 13/11 1875