Dödsfall. Efter en längre tids sjuklighet, hvartill slutligen tillstötte kräfta i magen, afled tidigt i går morse härstädes äldste adjunkten vid Göteborgs Högre Latinläroverk filosofie doktor Andreas Peter Winslow.

Doktor Winslow var född 1835 i Hy by socken, Malmöhus län, och inskrefs 1855 såsom student vid Lunds universitet. I början af 1860-talet promoverades han till filosofie doktor samt utnämndes redan 1862 till adjunkt vid Helsingborgs högre allmänna läroverk och erhöll tre år därefter transport till Högre Latin läroverket härstädes.

I naturvetenskap egdo Winslow omfattande studier som han under sin långa läraretid ytterligare utvidgade. Af sina lärjungar var den hjertegode mannen omtyckt samt skötte sitt kall med stor plikttrohet och lefvande intresse.

I sällskapet “Hortikulturens Vännervar doktor Winslow en af de ledande männen och har där nedlagt mycket arbete såsom föredragshållare, förslageväckare och debattör.

Doktor Winslow sörjes närmast af syskon och tre f. d. myndlingar, hvarjemte en stor vänkrets står sörjande vid hans bår.

Jordfästningen förrättas i morgon kl. 4 e. m. i kapellet å Östra begrafningsplatsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Latinläroverket med skolgården.