För drygt en månad sedan berättades här om att isen börjat lägga sig på Elfsborgs-Bandet, det var bara början på 1837 års isvinter. Den 6 februari rapporterades följande.

”Skeppsfarten är fortfarande afbruten. Ett par fartyg lastas på isen, och man underhandlar om att såga en ränna genom isen för 5 à 6 fartyg, som ligga innefrusne, och lika många, liggande i skärgården; men vi betvifla att någon sågning förr företages, än fjordarne utom Elfsborg blifva frie för is, hvilket nu icke är fallet; ty isen har under senaste dagarne tvärtom ökat sig under drifis, från Kattegatt, som dragit sig tillsamman och betäcker Vingasand, ja sjelfva inloppet till Känsö. En dags storm skulle dock medföra andra, mer lofvande utsigter för sjöfarten.

Handeln på platsen ligger fortfarande, så att säga, i dvala, och afsändningar till det inre af landet förhindras genom till dato saknadt före.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 februari 1837)

Väntan på att isen skulle brytas upp blev lång. Först de sista dagarna i februari rapporterade tidningarna om att det var töväder och att isarna började gå upp, men hamnen kunde öppna först följande månad.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Oljemålning Stora Hamnkanalen med närmaste grannskap.