”Som bekant togs ingen entréeafgift till festen i lördags för att ingen af denna anledning skulle uteblifva, utan hade dess anordnare tänkt att genom frivilliga bidrag kunna få de nödvändiga utgifterna, hvilka uppgingo till c:a 70 kr., betäckta, hvadan vid flere ställen utsatts sparbössor. Då dessa tömdes, visade sig emellertid. mot hvad man kunnat vänta, deras innehåll ganska torftigt, blott uppgående till 42 kr., således en brist af 30 kr.

— Oaktadt den ordning som man på alla sätt sökte upprätthålla för att före- bygga olyckshändelser, inträffade dock en sådan vid kälkbacken. Ungefär midt i denna råkade en kälke välta. En annan släde kom så tätt efter att en af de vältande, elev vid Handelsinstitutet, ej fick tid att komma undan utan blef öfverkörd. Han skadades ganska allvarsamt i ansiktet och måste i åkdon föras till sitt hem. Något vidare men af missödet lär han dock dess bättre icke komma att lida.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 februari 1900)

I tidningen följande dag informerades om att olyckan inträffade vid 3-tiden, inte under själva festen!

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 12 februari 1900.