”Äfven kälkbackeåkningen har blivit föremål för en ordningsväns beifran, såsom man finner af nedanskrifne insända uppmaning:

Som Vällofl. Poliskammaren är mån om menniskolif, emedan den förbjuder skridskoåkning på Kanalerna och Vallgrafven, så borde den icke uraktlåta att utfärda en förordning som förbjuder pojkar att på Stadens lider, särdeles på Norliden och den bakom residenset nedgående, att åka på kälkar, då derigenom den redan stora faran att bryta arm eller ben betydligen ökas, emedan dessa vägar icke allenast blifva halare och farligare, utan pojkarne äfven kunna köra emot gående personer, och om icke köra utaf benen på dem, åtminstone köra omkull och skada dem, hvilket har  hndt förut. Vällofl. Poliskammaren torde, om icke utgifva en förordning i detta afseende, åtminstone postera några Polisbetjenter på nämnde ställen och tillhålla dem att med stränghet hindra ofoget. Härom anhålla ödmjukl. Bergsboerne.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 februari 1858)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vegagatan mot söder från Plantagegatan. Ca 1910-15.