”Den våldsamma snöstorm, som nu ra­sat öfver landet under flera dagar, har, såsom vi förut nämnt, vållat stora rubbningar i trafiken och lägger fortfarande hinder i vägen för trafikens jemna gång.

 

A järnvägslinien Göteborg—Stockholm uppstod, genom att ett godståg fastnade i fredags qväll i snödrifvorna vid Redberga gård mellan Odensberg och Ranten, hinder för fredagens båda nattsnälltåg från Göteborg och Stockholm. Två  hjelplokomotiv utsändes till godståget och lyckades efter oerhörda ansträngningar taga loss vagn efter vagn och föra in till Ranten. Först efter cirka tio timmars arbete blef banan klar. Under tiden stod uppgående nattsnälltåget från Göteborg qvar i Odensberg, där dess talrika passagerare sålunda fingo tillbringa en allt annan än angenäm tid af cirka ett half dygn. Nedgående nattsnälltåget fick af samma anledning qvarstå flere timmai å Ranten.

Under lördagen och natten till söndagen gingo snöplogslokomotiv oupphörligt i alla riktningar för att rödja väg för tågen. På mera svårframkomliga ställen arbetade dessutom utkommenderadt manskap med skottning.

Uppgående kurirtåget i går från Göteborg fastnade i snödrifvorna tre km. söder om Skultorp vid ½ 5-tiden på e. m.

Maskinen och finkan togo sig lösa och förde passagerarne in till Sköfde. Hela det öfriga tåget qvarstod insnöadt på linien tills i dag kl. 9 f. m.

I dag är nattsnälltåget från Stockholm instäldt. Däremot afgick dagsnälltåget härifrån på morgonen liksom kurirtåget på middagen i dag.

Å Vestkustbanan afgick lördagens snälltåg först kl. 12,20 e. m., sedan det förgäfves väntat på snälltåget från Kristiania, men kom ej längre än till Varberg, där det inställdes. Snälltåget som skulle hitkommit söderifrån i lördags afton fastnade i en drifva en half mil norr om Falkenberg och qvarsatt där ända tills i natt, då man lyckades få loss det. Mat till passagerarne utsändes med skjuts från Falkenberg, dit flertalet af de resande sedermera afreste med skjuts.

Under gårdagen voro alla tåg å Vestkustbanan instälda med undantag af å linien Göteborg—Kungsbacka. En snöplog och två lokomotiv med fyrtio man har urspårat vid Backa, där de qvarligga. Ingen skadades.

I dag äro alla tåg utom å linien Göteborg—Kungsbacka likaledes instälda.

Trafiken kommer möjligen att upptagas i morgon middag.

Å Bergslagsbanan voro i går alla tåg mellan Göteborg—Åmål inställda, me­dan tågen å linien Åmål—Falun gingo.

I dag äro likaledes alla tåg å linien Göteborg—Åmål instälda. Plogning pågår och hoppas man få banan klar i morgon.

Å Boråsbanan hafva alla tåg framgått med endast smärre rubbningar.

Å samtliga stambanor och å de enskilda järnvägarna ha under dessa dagar stora rubbningar i trafiken likaledes egt rum. Å Skåne—Smålands samt å Landskrona—Billesholms järnvägar ha urspår- ningar till följd af snömassorna egt rum, men inga menniskor ha skadats.

I dag telegraferas från Malmö kl. 8 f. m.:

Af de härifrån på morgonen utgående snälltågen har det till Göteborg blifvit instäldt på grund af att linien Engelholm—Göteborg ännu icke är klar. Däremot har tåget till Stockholm utgått i vanlig ordning. Med detta följde ett sextal passagerare till Göteborg, hvilka erhållit tillåtelse att utan förhöjning i biljettpriset taga vägen via Nässjö—Falköping. Nedgående nattsnälltåget från Stockholm hitväntas vid 10-tiden.

Från Sköfde telegraferas i dag kl. 10 f. m.:

Den sedan i går e. m. instälda järnvägstrafiken torde fram på dagen åter komma i gång hvad kurir- och snälltågen beträffar. Gårdagens uppgående kurirtåg fastnade vid Sjögerstad nära Skulltorp. Passagerarne, utgörande ett 30-tal, bland dem riksdagsmannen Lithander från Göteborg, hitkommo i går i en bagagevagn. En mängd arbetare samt två lokomotiv med snöplog äro nu sysselsatta med att losstaga tåget.

Stormen och snöfallet ha i dag upphört.

Från Falkenberg telegraferas i dag;

I går stodo inalles sju tåg insnöade å olika platser af Vestkustbanan samt dessutom en stor amerikansk snöplog som fastnat vid Harplinge och hade snö ända upp öfver skorstenen.

Från Malmö telegraferas på middagen i dag:

Snälltåget på Vestkustbanan har i dag utgått i vanlig ordning kL 10,40 f. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: Köpingsbro år 1900.