”Ett upprop, som i sin helhet återfinnes å annat ställe i dagens nummer, har utfärdats af ett antal framstående läkare m. fl. till bildande af en fond för åstadkommande af ett större svenskt kustsana­torium för skrofulösa personer. Den enda anstalt i denna väg som förut finnes i Sverige är som bekant belägen på Styrsö, och den är öppen endast under somrarne och är dessutom tilltagen i mindre skala. Såsom en synnerligsn lämplig ort för ett dylikt sanatorium framhålla uppropets utfärdare Skeldervikens norra strand, nordvest om Engelholms hamn. Teckningslistor komma inom kort att utsändas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 februari 1900)

Ur: Göteborgs Aftonblad 20 februari 1900

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sommarsanatoriet å Sandarne d. 15 juni 1912.